Redakcja, recenzenci
Procedura recenzowania

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 

Przewodniczący
ks. Tomasz Wielebski

Zastępca przewodniczącego
ks. Jan Przybyłowski

Sekretarz
Błażej Szostek

Zespół redakcyjny
ks. Ryszard Czekalski
ks. Piotr Ochotny
Mateusz Jakub Tutak

Opracowanie graficzne i skład
Wydawnictwo UKSW

LISTA RECENZENTÓW

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski (UKSW – Warszawa)
ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk SAC (UKSW – Warszawa)
ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC (UKSW – Warszawa)
ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński (UKSW – Warszawa)
ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO – Opole)
ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC (UKSW – Warszawa)
ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC (UKSW – Warszawa)
ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina (PWT – Warszawa)
ks. prof. dr hab. Adam Przybecki (UAM – Poznań)
ks. prof. dr hab. Andrzej Tomko (UKSW – Warszawa)
ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński (UMK – Toruń)
ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda (KUL JPII – Lublin)
ks. prof. UKSW dr hab. Jan Przybyłowski (UKSW – Warszawa)
ks. prof. UŚ dr hab. Bogdan Biela (UŚ – Katowice)
ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski (UKSW – Warszawa)
ks. dr Dariusz Pater (UKSW – Warszawa)
dr Błażej Szostek (UKSW – Warszawa)
dr Mateusz Tutak (UKSW – Warszawa)
doc. ThDr. Josef Kyselica SJ PhD. (TU – Trnawa)
prof. PhDr. Jozef Matulník PhD. (TU – Trnawa)
prof. RNDr. Ladislav Csontos SJ PhD. (TU – Trnawa) 

Procedura recenzowania artykułów w Warszawskich Studiach Pastoralnych:

1. Redakcja pisma wymaga, by każdy artykuł był przekazany w wersji papierowej oraz elektronicznej.

2. Przekazując artykuł, jego autor (autorzy) składa oświadczenie o samodzielnym sporządzeniu artykułu oraz zobowiązanie, iż nie został on przekazany innej redakcji ani opublikowany w inny sposób.

3. Redakcja dokonuje wstępnej oceny artykułu z punktu widzenia wymagań formalnych i merytorycznych. Każdemu artykułowi jest nadawany numer redakcyjny, identyfikujący go w dalszych etapach procesu redakcyjnego.

4. Każdy artykuł jest dwukrotnie recenzowany przez osoby spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor (autorzy) artykułu, a także spoza członków Rady Naukowej pisma. Recenzenci są wybierani przez redakcję pisma spośród osób kompetentnych w tematyce artykułu, posiadających uznany dorobek naukowy oraz gwarantujących rzetelne sporządzenie recenzji.

5. Autor (autorzy) artykułu otrzymuje obie recenzje do wglądu oraz jest zobligowany do ustosunkowania się do nich. W przypadku akceptacji uwag recenzenta autor (autorzy) dokonuje niezbędnych poprawek i uzupełnień artykułu.

6. Recenzje są utajnione, tzn. autor (autorzy) artykułu oraz recenzenci nie znają swoich nazwisk ani afiliacji (double-blind review proces).

7. Recenzje są sporządzane na formularzu przygotowanym przez redakcję pisma (opinia o pracy).

8. Sposób przekazywania artykułów do recenzji jest następujący: artykuł jest przekazywany obu recenzentom jednocześnie albo artykuł jest najpierw przekazywany jednemu recenzentowi, a następnie – po zapoznaniu się z autora (autorów) artykułu z recenzją i ewentualnym naniesieniu poprawek bądź uzupełnień – drugiemu recenzentowi.

9. Redakcja pisma zastrzega sobie prawo dopuszczenia albo niedopuszczenia artykułu do druku. 

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”

Informacje dla Autorów publikacji w Warszawskich Studiach Pastoralnych

1. ARTYKUŁY nie powinny przekraczać 15 stron znormalizowanego maszynopisu wraz z przypisami (30 wierszy na stronie), czyli ok. 30 tys. znaków. SPRAWOZDANIA i INFORMACJE z ważnych wydarzeń w kraju i za granicą oraz RECENZJE najnowszych pozycji książkowych nie mogą przekraczać 3 stron wydruku. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w tytułach oraz w nocie o autorze. Redakcja nie zwraca materiałów. Autorzy nie otrzymują honorarium za opublikowane materiały. Będziemy wdzięczni za nadsyłanie do Redakcji materiałów w formie wydruku komputerowego i w wersji elektronicznej (w programie Word). Można też przysyłać materiały pocztą e-mail na adres:  tomwielebski@gmail.com lub b.szostek@uksw.edu.pl

2. [Informacje o autorze i tekście:] Autor wraz z artykułem przesyła

a) notę biograficzną (ukończone studia, uzyskane stopnie i tytuły naukowe, aktualnie pełnione funkcje, zajmowane stanowiska, miejsce pracy). Materiały bez danych kontaktowych autora (adres, email lub telefon) nie będą przyjmowane do publikacji.

b) Tytuł i streszczenie w języku polskim i angielskim. Artykuł powinien zawierać także słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, a także na końcu artykułu bibliografię ułożoną wg. Punktu 6.

3. [Format tekstu:] Tekst powinien być jednostronnie wydrukowany na numerowanych stronach A4 z marginesami bocznymi (4 cm prawy, 2 cm lewy) i zapisany na nośniku elektronicznym w formacie „.doc”. Należy też zapisać na nośniku występujące w tekście czcionki różne od Times New Roman.

4. [Style tekstu:] Tekst nie może mieć podziału słów ani zbędnego formatowania. Poza opisem bibliograficznym należy używać podstawowej odmiany czcionki (bez podkreśleń, pogrubień [np. śródtytułów] i innych wyróżnień graficznych). Kursywę można stosować dla wyróżnienia pojedynczych wyrazów lub wyrażeń. Zalecane są parametry: krój Times New Roman, wielkość czcionki 12 punktów w zasadniczym tekście, a 11 punktów w przypisach, odstęp między liniami 1,5 w całości tekstu.

5. [Ortografia:] Pisownia powinna być zgodna z normami języka polskiego i „Zasadami pisowni słownictwa religijnego”, zatwierdzonymi przez Radę Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2004). Dla słów zapisywanych w innych niż łaciński alfabetach można stosować transliterację uznanych wydawnictw, które należy wskazać w przypisie na początku tekstu.

6. [Opis bibliograficzny:] Jeśli tytuły wydawnictw źródłowych, seryjnych, dzieł Ojców Kościoła, dzieł Tomasza z Akwinu i innych występują po raz pierwszy, to należy zawsze przedstawiać je w formie pełnej. Pełna nazwa serii z numerem pozycji podawana jest na końcu opisu, po numerze strony i w nawiasie ( ), ale umieszczanie jej nie jest konieczne. Przy kolejnych odwołaniach można używać skrótów wprowadzonych w nawiasie kwadratowym przy pierwszym odwołaniu: R. Haight, Jesus Symbol of God, Maryknoll – New York 1999 [dalej cyt. JSG]. Przy następnych odwołaniach do tej samej pozycji w ramach artykułu lub jednego rozdziału książki można posługiwać się skróconym opisem (według podanego poniżej przykładu przypisu 6, a nie „dz. cyt.”, „op. cit.”).

Opis bibliograficzny powinien odpowiadać podanym niżej przykładom:

1 J.H. Moulton, A Grammar of New Testament Greek, t. 1: Prolegomena, Edinburgh 1988, s. 11, 14.

2 E. Ancilli, La mistica: alla ricerca di una definizione, w: La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica, t. 1, red. E. Ancilli, M. Paparozzi, Roma 1984, s. 17-18.

3 K. Rahner, Kościelna chrystologia między egzegezą a dogmatyką, w: tenże, Pisma wybrane, t. 1, Kraków 2005, s. 251-283.

4 Por. A. de Halleux, La définition christologique à Chalcédoine, Revue théologique de Louvain 7(1976), s. 1-23, 155-170.

5 L. Szewczyk, Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwania wzajemnych relacji, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1(2003), s. 128.

6 Por. K. Rahner, Kościelna chrystologia…, s. 279-283.

7 Por. B. Chilton, John the Purifier, w: Jesus in Context. Temple, Purity and Restoration, red. B. Chilton, C.A. Evans, Leiden – New York – Köln 1997, s. 203-220.

8 Por. tamże, s. 205-212.

Baza linków

Kontakt z redaktorem naczelnym
Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski

tomwielebski@gmail.com

Kontakt z Wydawnictwem Naukowym UKSW

wydawnictwo@uksw.edu.pl